HN: +84 942 148 008

HCM: +84 918 859 179

EMAIL: edu@intelligence.vn

Giá trị cốt lõi

Phát triển

Intelligence đóng góp cho sự phát triển bền vững của khách hàng thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp

Trí tuệ

Intelligence tập hợp đội ngũ giảng viên trí tuệ và đối tác giàu kinh nghiệm

Con người

Intelligence sở hữu đội ngũ nhân sự luôn chủ động trau dồi, học hỏi, hướng tới quy cách làm việc chuyên nghiệp và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu